Dayong tuyo sa Dios

1
Dayong tuyo sa Dios
Mahiusa's tawo,
Ianak pag-usab
Ang sudlanan N'ya,
Kinabuhing hatag
'Yang Kaugalingon,
Tawo magpadayag N'ya,
Kan'ya mausa.
2
Gibuhat's dagway's Dios
Ang mga tawo,
Aron makatuman
Sa Iyang plano;
Kahoy's kinabuhi
Madawat Siya,
Makahupnganan N'ya
Sama's asawa.
3
Sa kinabuhi N'ya
Tawo matransporma,
Mahamiling bato,
Masama Niya.
Tawo matukod na nga
Kapikas Niya,
Mahimong puy-anan,
Makatagbaw N'ya.
4
Bag-ong Jerusalem,
Balaang syudad,
Dios nasagol's tawo,
Magpuyo nato.
S'ya m'oy sulod nato,
Panagway ta N'ya;
Usa Niya's dayon
Sa himaya N'ya.
5
S'ya gayud ang sentro,
Maghari's trono,
Ang kinabuhi N'ya,
Mag-usa nato.
Sa Iyang kahayag
Ampingan kita,
Kalipay pa'muslan
Ang pagkausa.
6
S'ya ang buhing tubig
Ug kalan-on ta;
Kagutom, kauhaw
Siya magtagbaw.
Kanato S'ya templo,
M'oy puy-anan ta,
Sa presensya Niya
Magsimba gyud ta.