Kuyog Cristohanon

1
Kuyog Cristohanon
Sa panggubatan!
Ug ang krus ni Jesus
Mag-una's tanan.
Si Cristo Pangulo
Magmamando ta,
Padayon sa bugno
Sa unahan pa.
  Kuyog Cristohanon
Kay may gubat pa!
Ug ang krus ni Jesus
Mag-una's tanan!
2
Sa ngalan ni Jesus
Yawa modagan;
Ug ang Cristohanon
May kadaugan!
Ang Hades mokurog
Sa singgit's pagdayeg;
Ipatugbawng tingog,
Awit's makusog!
3
Sama's kasundalohan
Ang Iglesia's Dios:
Sa tunob's balaan
Nagsunod kita;
Usa ta ka Lawas,
Wa gyud mabahin,
Usa sa pagtoo
Ug Espiritu.
4
Mga gingharian
Mangapukan man,
Ang Iglesiang Jesus
Way katapusan.
Ganghaan sa Hades,
Di gyud 'kapukan,
Kay ang saad sa Dios
Way kapakyasan.
5
Busa magpadayon
Kita nga tanan;
Isinggit ang tingog
Sa kadaugan.
Dungog ug himaya
Alang kang Cristo,
Ngalan N'ya awiton
Sa tanan daygon.