Misteryo sa Dios si Cristo

1
Misteryo sa Dios si Cristo,
Dios nga di makita nato;
Dagway wa sukad makita's tawo,
Gipaila S'ya ni Cristo.
2
Pulong gyud si Cristo sa Dios,
Matuod N'yang paghulagway;
Pagkalawas N'ya sa bug-os,
Nagpadayag's Iyang dagway.
3
Dagway's Dios nga di makita,
S'yang silaw sa 'yang himaya,
Nagpuyo N'yang kahupong's Dios,
Iya gyung panghimatuod.
4
Iglesia misteryong Cristo,
Kay di man S'ya makita's tawo;
Way makakita N'ya karon,
Maila ra S'ya's Iglesia.
5
Iglesia pagpadayag N'ya,
Sa lawas gyud nagpuyo S'ya;
Tinuod siyang hulad N'ya,
Diha niya makita S'ya.
6
May dagway N'ya ang Iglesia,
S'yay pagtubo'g pagkaylap N'ya;
Mapalgan's Cristo kaniya,
Si Cristo Ulo, Lawas s'ya.
7
Naa's Anak ang Amahan,
Espiritu maong Anak;
Espiritu sa Trinidad
Na's Iglesia, nausa n'ya.