Hilom, kalag, paghulat's Ginoo

1
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Pasultia S'ya, ayha sultii;
Pag-ampong tinuod, S'yay magsugod,
Sandayong ka lang magpadayag N'ya.
2
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Tun-ing magdili's hunahuna mo.
Sa Kaugalingon's Dios padihog ka,
Sa pag-ampo tuyo N'yay tumana.
3
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Hiloma tanang gusto mo'g plano;
Haylo'g kabalaka's yuta wad-a,
Ug sugo N'ya S'ya m'oy pahimoa.
4
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Itugyan ang tanan's espiritu;
Pakit-on Ka's gibugna's Ginoo,
Magmasugtanon Ka's Iyang sugo.
5
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
S'yay paampoa pina'gi nimo;
Bug-os kang maglihok uban Niya,
Pag-ampo mo m'oy pagpadayag N'ya.
6
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Hangtud usa na N'ya's espiritu,
Hangtud mapanag-iya ka na N'ya
Ug sa Anak bug-os matransporma.
7
Hilom, kalag, paghulat's Ginoo!
Hangtud Dios gawasnong makaagay,
Sa pulong ug lihok mo kanunay
Magtuman's pagbuot sa Ginoo.