Ang prinsipyo sa pagpakatawo

1
Ang prinsipyo sa pagpakatawo
Pagkasagol sa Dios ug tawo,
Nagbuligay ang Dios ug tawo
Pagtuman's dayon nga plano.
2
Tawo maoy pagpadayag sa Dios,
Panag-iyahon una N'ya;
Sa dihang maiya na's bug-os,
Mapadayag na's tawo ang Dios.
3
Nahuman nang pagtubos sa tawo,
Nagpadayag's kaalam's Dios;
Kaluwasan sa tawo gibatbat,
Masayud tanang binuhat.
4
Pagbuhat's Dios sa pa'tigayon,
Tawo mobuhat gyud uban N'ya;
Dios ug tawo suod ug relasyon;
Magsaligay's usag usa.
5
Dili Dios mismo m'oy maghago,
Tawo di m'oray mag-alagad;
Dios ug tawo mag-usa's pagbuhat,
Aron plano N'ya madayag.
6
Ang prinsipyo sa pagpakatawo
Gamiton's tanang pagbuhat,
Sa tanang gasa'g pag-alagad,
Aron usang mag-alagad.