Unsang kalipay's kalag ko

1
Unsang kalipay's kalag ko,
Magtago's presensya N'ya!
Kabililhon's nakat-onan,
Sa Iya nga kiliran!
Kabalaka ug pagsulay,
Di makasamok nako;
Kay kon manintal's Satanas,
Adto ko's tagong dapit.
(Sublia ang katapusang linya sa matag estansa)
2
Kon luya'g giuhawng kalag,
Sa landong sa pako N'ya
Naay bugnawng kasilongan,
Lunhawng tubod kaimnan;
Mopahuway S'ya tapad nako,
Samtang mag-ambitay mi;
Di ko kasulti's sulti N'ya
Sa dihang magkita mi.
3
Nasayud rang sultian S'ya's
Tanang kulba'g kaguol;
Mapailubong maminaw,
Nagdasig's akong kalag;
Abi mo'g di S'ya mobadlong?
Di unta Abyang tinu'd,
Kon dili ko N'ya sultian
Nga nakita N'yang sad-an.
4
Bu't bang masayud's katam-is,
Sa sekreto's Ginoo?
Adto tago sa landong N'ya;
Maimo kining balus;
Mob'ya ngani ka's kahilom
Ning malipayong dapit,
Sa Esp'ritu may dagway ka
Sa Agalon sa naw'ng mo.