Ang buot Mo tumana, Jesus

1
Ang buot Mo tumana, Jesus,
Magkokolon Ka, kolonon ko;
Umola ingon sa buot Mo,
Samtang naghulat ako's hilom.
2
Ang buot Mo tumana Jesus,
Kasingkasing ko susihon Mo.
Hugasi, putia pa's nieve,
Samtang maubsanong nagyukbo.
3
Ang buot Mo tumana, Jesus,
Samdan, gikapoy, tabangi ko.
Ikaw gamhanan sa ngatanan,
Hikapa ako ug ayoha.
4
Ang buot Mo tumana, Jesus,
Ikawng magbuot's akong lihok,
Pun-a's Espiritu'g pakit-a,
Si Cristo lamang ang mabuhi.