Naikag ba kong masayud

1
Naikag ba kong masayud
Sa dugo sa Manluluwas?
Namatay S'ya alang nako
Nga hinungdan's 'yang kasakit?
Gugmang pagkakatingad-an!
Nganong ako pakamatyan?
Gugmang pagkakatingad-an!
Nganong ako pakamatyan?
2
O misteryo! Dios namatay!
Plano sa Dios matugkad ba?
Bisag anghel naningkamot
Gugma's Dios dili masabut!
Kaluoy N'ya kining tanan!
Simbahon S'ya's kayutaan.
Kaluoy N'ya kining tanan!
Simbahon S'ya's kayutaan.
3
Gib'yaan trono's Amahan,
Grasya N'ya way kinutoban;
Kaugalingon gibasyo man,
Namatay alang's katawhan;
Kaluoy Niya ang tanan,
Ug ako Iyang nasakpan.
Kaluoy Niya ang tanan,
Ug ako Iyang nasakpan.
4
Espiritu ko dugay nang
Naggapos' sala'g kangitngit;
Gisug-an sa Imong mata,
Nagmata, puno's kahayag;
Ang gapos ko nangatangtang,
Nibangon ko, Nisunod Nimo.
Ang gapos ko nangatangtang,
Nibangon ko, nisunod Nimo.
5
Way paghukom kahadlokan,
Kay si Jesus naako man;
Mabuhi ko diha Niya,
Gisul-ob pagkamatarung;
May kaisug moduol's trono
Pag-angkon sa purongpurong
May kaisug moduol's trono
Pag-angkon sa purongpurong.