Hari Ka's mga hari

1
Hari Ka's mga hari,
Mangyukbo's presensya Mo;
Simbahon Ka, O Cristo,
Sa balaang kataha.
Pagdayeg's mga balaan,
Hari, maimo tanan!
2
Pagbulot-an Mo'g gahum,
Modaug bisan asa!
Silbehan Ka sa tanan,
Sa Imong kahalangdon!
Pagdayeg's mga balaan,
Hari, maimo tanan!
3
Gingharian ra Nimo,
Ang mobarug, Ginoo!
Himaya ug gahum Mo,
Awiton's kahangturan!
Pagdayeg's mga balaan,
Hari, maimo tanan!
4
Magbubuot, Hari ko,
Mag-awit mi's ngalan Mo!
Moabot na ang takna,
Bug-os nang maghari Ka!
Daygon gihapon's awit,
Hari Ka's mga hari!