Magmainiton gyud kita

1
Magmainiton gyud kita,
Liso gyud sa espiritu,
Mausa's dayong tuyo N'ya's
espiritu;
Sa sukaranan sa lokal,
Pagkausa i'dayag—
Daghang bahin, Lawas usa,
Cristo'y Ulo.
  Cristo ug iglesia,
Cristo ug iglesia,
Atong realidad ug kinabuhi,
Hallelujah, Hallelujah!
Ihalad na namong tanan
Aron matukod ang Lawas
Ug matukod sa gugma.
2
Mohanggap, hanggap gyud kita,
Bag-ong kinabuhiy dawat,
Matransporma gikan's daan
ngadto's bag-o;
Igula da'ng kinabuhi,
Hanggapong bag-o'g 'kausa,
Gihanggap si Jesus, gihanggap
tang kinabuhi.