Ginoo, pagkamaayo's

1
Ginoo, pagkamaayo's
Ngalan's tibu'k yuta!
Sa 'yang bili pasangyawa
Tanang banay'g dila.
Sa baba sa mga bata
Pagdayeg gipalig-on,
Aron kaaway mapahilom
Ug matapos dayon.
2
Sa pagsud-ong's uniberso,
Buhat sa kamot Mo—
Adlaw, Bulan, kabit'onan,
Giplano's kaalam;
Unsa ang tawo nga gitagad
Gihunahuna Mo?
Giduaw ang anak sa tawo's
Pamatigayon Mo.
3
Jesus, Ikawng nagpakatawo
Aron mausa namo,
Ang unod gisul-ob Nimo,
Nagpakaubos Ka.
Karon may purong's himaya,
Hingpit nga Hari na.
Pin'agi's Lawas nagbuot,
Tanan gipasakop.
4
Pagkatawo'g pagkabanhaw sab,
Ug pagkalabaw Mo,
Pagkaginoo, Hari, Ulo,
Ug Lawas makita.
Ni'ning lakang's diosnong buhat,
Naglig-on Ka's pagdayeg.
Mag-awas ang kasingkasing
Pagsimba'g pagdayeg.
5
Moabot di na madugay,
Ang bulahang adlaw!
Apan sa iglesia lokal
Unang makatilaw.
Ginoo, pagkamaayo's
Ngalan's tibu'k yuta!
Sa 'yang bili pasaysaya
Tanang banay'g dila.