Manluluwas namatay ba

1
Manluluwas namatay ba?
Dugo N'ya giula?
Gihalad Mo ba ang ulo
Alang nako nga ulod?
2
Sa sala bang nabuhat ko,
Sa krus niagulo?
Katingad-ang grasya'g kaluoy!
Gugmang di gyud masukod!
3
Nitago's dulom ang Adlaw,
Tungod sa kaulaw;
Pagkamatay's Magbubuhat,
Alang's salang nabuhat.
4
Sa nakita ko na ang krus,
Puno's pasalamat;
Luha ko dili kapugngan,
Sa 'yang kasub-anan.
5
Luha di gyud makabayad,
Utang ko's gugma N'ya;
Kini ra ang mahimo ko,
Ang tanan ihalad.