Eternidad! Eternidad

1
Eternidad! Eternidad!
Unsaon mong Eternidad?
Ikaw, ako, pangutan-on,
Unsaon mong Eternidad?
Tubaga higala, karon,
Unsaon mong Eternidad?
2
Eternidad! Eternidad!
Unsaon mong Eternidad?
Daghang nipili ni Cristo,
Nib'ya's tanang sala nila;
Nahimo S'yang pahat nila:
Unsaon mong Eternidad?
3
Eternidad! Eternidad!
Unsaon mong Eternidad?
Nib'ya ka's piut nga dalan,
Pagkaunlod gipaingnan;
Unsa may imong dangatan—
Unsaon mong Eternidad?
4
Eternidad! Eternidad!
Unsaon mong Eternidad?
Toohi na ning taknaa,
Grasya'g gahum sa Manlul'was:
Ug malipayong tubaga,
Luwas na sa Eternidad!