Nganong mabalaka ako

1
Nganong mabalaka ako?
Di ba gipapas-an's Anak
Sa Dios ang sala ko?
Utang nabayran nang Cristo,
Paninglon pa ba kanako
Sa Dios nga matarung?
2
Hingpit ang 'yang katubsanan,
Tanang utang 'yang gibayran,
Wa na's kasugoan.
Way kahadlok's kasuko's Dios,
Sinabligan man's 'yang dugo,
Nga nagtabon nako.
3
S'yay nagbaton alang nako,
Sa hingpit nga pagpasaylo,
Utang ko naimpas;
Dios di gyud maningil's duha,
Una's 'yang Anak, dayon nako,
Anak Kalig-onan.
4
Busa may kalinaw'g pahuway,
Nabuhat N'yang labing ma'yo,
Nahigawas na ko;
Sa epektibo N'yang dugo,
Di na gyud ko hukman sa Dios,
S'ya may puli nako!