1. Banal, Banal, Banal, Makapangyarihan!
  Awit mapasa Iyo hanggang sa walang hanggan;
  Banal, Banal, Banal ang Diyos na Tres-uno;
  Iisang Diyos, may panig na tatlo.
 2. Banal, Banal, Banal, Ika’y sinisinta;
  Mga matanda, putong inilagay nila
  Sa Iyong harapan, nagsisamba ang tanan,
  Iyong noon, ngayon, walang hanggan.
 3. Banal, Banal, Banal, kahit nakakubli
  Di man makita ng maysala Iyong l’walhati;
  Tanging Ikaw ang banal, wala nang iba,
  Sakdal sa kadalisaya’t pwersa.