Luwalhati sa Diyos Ama

  Luwalhati sa Diyos Ama,
L’walhati sa Diyos Anak;
L’walhati sa Diyos ’Spiritu,
Jehovah Diyos Tres-uno.
Siya noon, ngayon, palagi
Walang hanggang papuri.