Palayain ang espiritu ko

1
Palayain ang espiritu ko,
Maitugma sa lahat ng banal;
Sa hangarin at pagtatayo Mo,
Sariling paraan ko’y matanggal.
2
Espiritu ko, Iyong palayain,
Malaong ako’y nasa sarili;
Maging bukas ang aking hangarin,
Iyong iligtas nang di magsarili.
3
Palayain ang espiritu ko,
Sa sarili’y ganap na lumabas;
Sa ’kin dumaloy Iyong Espiritu,
At Iyong presensiya ay mapagmalas.
4
Palayain ang espiritu ko,
Sa pag-iisa ko, ’ko’y iwalay,
Nang di manatiling dukha ako,
Ang yaman Mo’y sa akin ibigay.
5
Palayain ang espiritu ko,
Sarili ko’y di na ikukulong;
Kay Satanas di na patatalo,
Sa kawalang-hanggang ’ko’y susulong.
6
Palayain ang espiritu ko,
Espiritu ko’y di mahadlangan;
Sa Iyong buhay ako’y makahalo,
Lahat Mo’y maging katamasahan.