Tinapay ng buhay

1
Tinapay ng buhay
Pirasuhin,
Tulad Panginoon
Sa baybayin;
Espiritu’y uhaw
Sa Salita;
Sa pahinang banal
Hanapin Ka.
2
Tinapay ng buhay
Ka sa akin,
Banal Mong Salita
Nagligtas din;
Mabuhay, kumain
Kasama Mo,
Turuang mahalin
Ang totoo.
3
Isugo sa akin
Espiritu,
Mata ko’y hipuin
Makatanto;
Katotohanan Mo
Ipakita;
Sa Iyong Salita
Makita Ka.
4
Katotohanan Mo
Pagpalain,
Tulad ng ginawa
Sa Galil’a;
Gapos, tanikala
Ay mawala,
Kapayapaan ko
Makikita.