Kasing sariwa ng hamog

1
Kasing sariwa ng hamog,
May matamis na tunog;
Kristo sa pagpapahid Niya,
Umaliw ang salita.
Manatiling nakatayo,
Hanggang bagyo’y maglaho,
Para sa kal’walhatian,
Hanggang sa kaharian.
  Pag-asa ko, ’nong tamis tinig Mo,
Pinagalak ’ko sa presensya Mo.
2
Kung sa gitna ng pagsubok,
’Spiritu ko’y malugmok,
Pananalig at pag-asa,
Lumabo’t di makita.
Nawa Iyong pananalig nga’t
Lakas sa ’kin humawak;
Nang sagana Mo at yaman
Aking lubos matikman.
3
Araw ng bukang-liwayway
Dilim Iyong ihiwalay,
Iyong pakpak ng pag’pagaling,
Gawing araw ang gabi.
Poon ng aliw, parito
Sa malungkot kong puso;
Pag-asang kal’walhatian,
Huwag Ka nang lilisan.