Hindi ko natatalos kung bakit

1
Hindi ko natatalos kung bakit
’Ko’y tinubos ng pag-ibig,
Biyaya’y inihayag sa akin,
Nang kay Hesus mapaangkin.
  Nguni’t aking talos kung sino
Ang aking pinaniniwalaan;
Iingatan Niya tiyak ako
Hanggang sa walang hanggan.
2
Kung papaano sa pananalig
Ang maligtas di ko batid,
At sa ’king pananampalataya
Ang puso ko’y mapayapa.
  Nguni’t aking talos kung sino
Ang aking pinaniniwalaan;
Iingatan Niya tiyak ako
Hanggang sa walang hanggan.
3
Di ko natatalos kung paano
Napaamin ng ’Spiritu
Ang tao sa sarili niyang sala,
Sa Diyos sumampalataya.
  Nguni’t aking talos kung sino
Ang aking pinaniniwalaan;
Iingatan Niya tiyak ako
Hanggang sa walang hanggan.
4
Hindi ko natatalos kung anong
Buti o sama mayroon,
Hirap o ginhawa para sa ’kin
Bago si Hesus dumating.
  Nguni’t aking talos kung sino
Ang aking pinaniniwalaan;
Iingatan Niya tiyak ako
Hanggang sa walang hanggan.
5
Di ko natatalos ang pagbalik
Ni Hesus mula sa langit,
Siya ba ay aking sasalubungin,
Sa araw o takip-silim.
  Nguni’t aking talos kung sino
Ang aking pinaniniwalaan;
Iingatan Niya tiyak ako
Hanggang sa walang hanggan.