Kristo ng Diyos, mal’walhati

1
Kristo ng Diyos, mal’walhati;
Sa Iyo’y sumamba kami.
Ika’y b’yaya’t pag-ibig,
Sa ’min buong nang-akit.
Purihin Ka’t sambahin,
Landas Mo’y ubod galing!
2
Ika’y pinahirang Hari,
May putong na l’walhati.
Kahit ’tinakwil, kinutya
Pagligtas Iyong ginawa.
Mahal Kita’t purihin,
Walang hanggang sambahin!
3
Minsan sinumpa’t namatay,
Panginoon ng buhay!
Pinakaibig ng Ama,
Sumunod at nagdusa.
Aming ginugunita,
Panglaw ng Iyong binat
á!
4
Di lalaon mapasa Iyo,
Pangharing putong, setro;
Kristo ng Diyos, itanghal Ka
Hari’t Panginoon nga!
Susundin Ka’t mahalin,
Kristo kikilalanin.