Panginoon, sa harap ng hapag Mo

1
Panginoon, sa harap ng hapag Mo,
Tinapay at saro ay namasdan;
Purihin Ka, pagkain Ka ng tao,
Matamasa sa libong paraan.
  Koro 1:
Pupurihin Kita’t aawitan,
Napakaliit Mo Hesus!
Kakainin Ka nang walang hanggan;
Napakaliit Mo Hesus!
2
Yaman ni Kristo’y dala Niya sa mundo,
Panustos ang buhay Niya sa tao,
Sayang! tao’y lugmok sa pagtuturo,
Itong yaman hindi niya matamo.
  Koro 2:
Ang Pangino’n kailangang kainin;
Kay hiwaga, di matalos!
Sisigla tayo pag kumakain;
Kristo’y lumalagong lubos.
3
Hesus, di Ka pumarito sa lupa
Upang maghari sa panlabas lang;
Kundi Ika’y pagkaing matamasa,
Buhay gumiya sa kalooban.
(Koro 1)
4
Purihin Ka sa Iyong kadakilaan,
Kapangyarihan at karangalan;
Nguni’t lalo Kang pasasalamatan,
Makakain Ka sa kaliitan.
(Koro 1)
1
Genesis

San Jose Del Monte, Bulacan, Philippines

Praise the Lord