Labas sa gapos, dilim, panglaw

1
Labas sa gapos, dilim, panglaw,
Hesus, lumalapit ako!
Tungo sa laya, galak, ilaw,
Hesus ako’y sa Iyo!
Ang sakit naging kalusugan,
Kawalan naging kayamanan,
Tungo sa Iyo’y may kaligtasan,
Hesus, ako’y sa Iyo!
2
Labas sa aking pagkabigo,
Hesus, lumalapit ako!
Tungo sa l’walhating Iyong ’tamo,
Hesus ako’y sa Iyo!
Walang lumbay, may pag-aliw Mo,
Bumagyo man, payapa sa Iyo,
Walang hapis, kundi may salmo,
Hesus, ako’y sa Iyo!
3
Labas sa ’king kapalaluan,
Hesus lumalapit ako!
Tungo sa maypalang kalo’ban,
Hesus, ako’y sa Iyo!
Sa pag-ibig Mo’y nananahan,
Pagbalik Mo’y inaasahan,
Wari’y ibong pumailanglang,
Hesus, ako’y sa Iyo!
4
Labas sa takot ng libingan,
Hesus lumalapit ako!
Tungo sa buhay walang hanggan,
Hesus, ako’y sa Iyo!
Ligtas na sa kapinsalaan,
At dinala ako sa kawan,
Mukha Mo’y lagi kong mamasdan,
Hesus, ako’y sa Iyo!