Siya maluloy-on

  Siya maluloy-on,
Mahigugmaon,
Nag-antus’ kasakit
Alang kanato.
Namatay didto’s krus
Alang’s sala ta;
Cristo Manluluwas,
Unsay buhaton mo?