Alang’s pagpadayag unya

1
Alang’s pagpadayag unya
Sa mga anak sa Dios;
Tanang binuhat naghulat
Nga sila magawas na.
2
Nag-agulong kabuhatan,
Kay naa’s kakawangan,
Naglaum sa kagawasan’s,
Pagkagapos, kadunot.
3
Bisan kita nag-agulo,
Nga hingkod nang modako;
Kay sagupon sa pagtubo,
Ipakasamang Cristo.
4
Agulo sab’s Espiritu,
Isama ta ni Cristo;
Masigkatabang ang tanan
Aron ta matransporma.
5
Dad-on ta’s Dios sa himaya,
Ug unya himayaon;
Kita kang Cristo suropan,
Hingpit nga mabalaan.
6
Kagawasnon ning himaya,
Magawas’ kabuhatan;
Nati motapad’s leopardo,
Mag-uban baka’g uso.
7
Manunod uban ni Cristo,
Panu’ndon N’ya maato;
Himayaon uban Niya,
Magpadayag’s Dios kita.