Samtang naa Ka pa sa unod

1
Samtang naa Ka pa sa unod,
Di Ka maila pag-ayo;
Nianhi Ka ingog Esp’ritu,
Sa esp’ritu ko maila.
2
Kanhi’s unod Manunubos Ka,
Esp’ritu karong naglipay,
Di Ka na kontakon pa’s gawas,
Kay nausa nako’s sulod.
3
Kay Espiritu Ka na karon,
Sigeng nagbugna Kanimo;
Maila sa espiritu ko
Presensya’g realidad Mo.
4
Naila kong kinabuhi Mo
Labaw’s mga tinun-an Mo,
Bisag nag-uban sila Nimo
Sa dinhi Ka pa sa yuta.
5
Kay nagpuyo nakong Esp’ritu,
Tinuod gyud Ka kanako;
Di mahikap, ’pan kasaligan,
Di makita, gihigugma.
6
Ang Esp’ritu Mo’s kahiladman
Nagsangkap’s pagkamatarung;
Pagkabalaa’g katubsanan,
Kaalam, kamabungahon.
7
Ang Esp’ritu Mo’s esp’ritu ko
Nagsangkap, nausa nako,
Sigeng ako sa kaugalingon
Ug sigeng Ikaw sab ako.