Sintang mahal, Anak ng Diyos

1
Sintang mahal, Anak ng Diyos,
Dugo Mo ako'y tinubos.
Sa sala't kam'tayan;
Pinagmasdan Kang may saya,
Naputungan Kang mag glorya,
Nilouklok sa langit.
2
Amang sinta, ‘tinaas Ka,
Sa Iyo lakas, dangal, glorya,
Sa kanan niluklok;
Papuri dunong at yaman
Poon, Iyong-iyo nang lubusan!
Ika'y walang hanggan.
3
Naluklok Ka do'n, O Ulo,
Pinagpala bawa't miyembro,
Ang sa Iyo ay amin:
Buhay at lakas Ka namin,
Kami'y pinalakas Mo rin,
Kaaway dinaig.
4
Mal'walhating araw dar'ting,
Aakyat ang Iyong nobya rin,
Hanga sa Iyong ganda.
Anong galak ‘ka'y Makita!
Marinig: kami'y Iyo na,
Lagi Mong kasama.