Ang sentrong isip ng Diyos -

1
Ang sentrong isip ng Diyos -
Siya't tao'y maging isa;
Siya ang lahat sa tao
Plano Niya'y maisagawa.
2
Tao'y likhang sisidlan -
'Spiritu, kal'lwa, laman,
Buhay ng Diyos makamtan,
Tunay ang kaisahan.
3
Buhay ng Diyos dumaloy
Nang tao'y maging bato,
Maitayo ang templo,
Diyos l'walhatiin nito.
4
Bayang banal 'tinayo,
Tahanang ibig ng Diyos,
Bagong Herusalem 'to,
Tinupad layon ng Diyos.
5
Pagtatayo ng banal,
Diyos at tao'y naghalo,
Binalak ng Maykapal,
Nilugod ang Diyos't tao.
6
Trono ng Diyos't Kordero,
Sa gitna'y pinagmulan
Ng tubig na 'Spiritu,
Agos na walang hanggan.
7
Kristo'y puno ng buhay,
Kabilaan ng ilog,
Bungang dibinong buhay
Ay sa ikabubusog.
8
Diyos kay Kristo'y siyang ilaw,
Sa lunsod nagliwanag,
Kadilima'y pumanaw
Sa dibinong pagsinag.
9
Diyos sa tao, tao't Diyos,
'Nahan sa isa't isa;
Laman ng tao ay Diyos
Diyos sa tao'y makita.