Sa mal'walhating pahayag

1
Sa mal'walhating pahayag
Ng mga anak ng Diyos
Naghihintay sangnilikha,
Upang lahat lumaya.
2
Sangnilikha humihibik,
Kahungkagan sumiil;
Umaasa mapalaya,
Mula sa pagkasira.
3
Maging tayo'y humihibik,
Pagkagulang marating;
Sa pagka-anak lumago,
Mapawangis kay Kristo.
4
Humihibik Espiritu,
Nang mapawangis tayo;
Lahat-lahat gumagawa,
Nang tayo'y matransporma.
5
Sa glorya tayo'y dadalhin,
Tayo'y lu'walhatiin;
Lubos na mababaran Niya,
Buong mapabanal nga.
6
Sangnilikha'y mapalaya,
Nitong laya ng glorya;
Magtabi leopardo't kambing
Baka't oso kakain.
7
Lumagong tagapagmana,
Pagka-anak minana;
Bilang kapatid sa glorya,
Hayag nati'y glorya Niya.