Lahat na kilala

1
Lahat na kilala
Sa dunong, pagsinta
Na batid ng tao
Sa anghel totoo;
Hindi lubusang mabigkas
Halaga ng Manliligtas.
2
Dakilang Propeta,
Dila'y purihin Ka.
Sa Iyo nga nagmula
Mabuting balita;
Kamatayan Iyong tinapos
Buhay napalayang lubos.
3
Hesus, Saserdote
Para sa 'king budhi,
Dugo Niya'y inalay
Kaya nga namatay:
Tinubos ako ng dugo,
Halaga'y batid ng puso.
4
Tinig ng Pastol ko
O minamahal ko!
Akong isang tupa
Inalagaan Niya:
Pinapakain kawan Niya,
Tinatawag ngalan nila.
5
Hari't Panginoon,
Aking Mananakop,
Biyaya Mo't sentro,
Ay aawitin ko:
Iyong-iyo ang kapangyarihan
Ako'y nasa iyong paanan.