Papurihang walang hanggan

1
Papurihang walang hanggan,
Kanyang kamahalan,
Ang Korderong Manunubos,
Itinaas ng Diyos.
  Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
2
Higit sa lahat ng ngalan,
Hesus ay nabigyan.
Bubunyi ang sangnilikha,
Panginoon nga Siya.
  Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
3
Hukbong anghel sumasamba,
Lahat magtirapa.
Manliligtas ay sambahin,
Kordero'y purihin.
  Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
4
Sasamba rin ang naligtas,
Pur'hin Manliligtas.
Nagdugo Siya para sa 'kin,
Pagpala'y maangkin.
  Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
5
Dunong yaman pagkahari,
Dangal at l'walhati:
Sa Haring kapayapaan,
Magpakailan pa man.
  Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngalan Niya,
Purihin ngala'y Pangino'n.