Turuan Mong manalangin

1
Turuan Mong manalangin,
Dyablo'y palayasin;
Talunin pwersang masama,
Bilanggo'y lumaya.
2
Turuan akong magdasal
Tumayong mahusay;
Kuta ng ka'way wasakin,
Kalaban talunin.
3
Turuan Mong manalangin,
Layon Mo'y naisin;
Lakas ng Iyong dugo 'kamtin
Lupa'y payanigin.
4
Kasama Ka sa pagpagal,
Sa panalig, dasal;
Awtoridad ang gamitin,
'Pagka't lahat atin.