Sa panalig hipuin Ka

1
Sa panalig hipuin Ka,
Tustos sa Iyo nagmula;
Ginamit kalakasan Mo,
Tinanggap sa Iyong dugo.
  Tustos ng buhay nahipo,
Sa ningas ng 'spiritu;
Linisan, alisan, pu'nan,
Tam'hin Iyong kayamanan.
2
Sa panalig hipuin Ka,
Yaman Mo'y gamitin na;
Bukas buong katauhan,
Ako ay Iyong punuan.
3
Mas malalim, hipuin Ka,
Hipuin Iyong sagana;
Biyaya tanggapin sa Iyo,
Buhay Mo dinaloy ko.
4
Lakas, dunong, kailangan ko,
Galing, b'yaya'y tustos Mo;
Hipuin Kita't mahalin,
Yaman Mo'y 'king angkinin.