Tanging Hesus, ating paksa

1
Tanging Hesus, ating paksa,
Siya'ng tanging mensahe rin;
Tanging Hesus itaas nga,
Siya'ng pagmasdan at sundin.
  Tanging Hesus, laging Hesus,
L'walhatiin si Hesus,
Manggagamot at Manunubos,
Buhay natin, Hari, Diyos.
2
Tanging Hesus, Manunubos,
Pinasan ang sala ko;
Sa walang hanggang pagtubos
Biyaya'y natamo ko.
3
Tanging Hesus, Nagpabanal,
Sala't sarili'y talo;
Ang Espiritu Mong mahal,
Nagpuspos sa puso ko.
4
Tanging Hesus, Manggagamot,
Sakit ko ay pinaram;
Buhay, kapuspusa'y dulot
Sa sangkap ng Katawan.
5
Tanging Hesus, kalakasan,
Pentecostes 'binigay;
Espiritu, kami'y hipan,
Lakas aming mataglay.
6
Hesus, hinihintay natin,
Pagdating Niya'y makita;
Hesus hanggang sa wakas din,
Tanging Hesus, lahat Siya.