Ama, sinta Mo'y kay lalim

1
Ama, sinta Mo'y kay lalim,
Hatid ang pagtubos sa'min,
Nakaluhod sa Iyong harap
Kami'y bigyan Iyong patawad.
2
Anak, Verbong naging tao,
Saserdote, Pangino'n ko,
Propeta at Manunubos,
Biyaya Mo ay ibuhos.
3
Espiritu, Iyong hininga
Ang nagbangon sa kalul'wa,
Mula sa sala't kam'tayan;
Kapangyar'han kami'y bigyan.
4
Ama, Anak, Espiritu,
Pamunuang-Diyos—misteryo;
Buhay, biyaya't patawad.
Sa amin ay Iyong igawad.