Walang galing umunawa

1
Walang galing umunawa,
Sa layon ng Diyos, balak Niya;
Datapuwa't sa Kanyang kanan
Manliligtas ko nand'yan!
2
Kristo'y nam'tay sa maysala,
Nabasa ko't naniwala;
Maging Manliligtas ko Siya
Ang ka-i-langan ko nga!
3
Pook matayog iniwan,
Para sa makasalanan,
Noon aking pinagtakhan
Ngayon aking nalaman!
4
Nawa sa 'kin makita Niya
Bunga ng Kanyang pagdusa,
Nang Siya'y mas'yahan sa gawa,
Katulad ko sa Kanya.
5
Buhay man o kamatayan
Siya ang aking kaaliwan;
Dina'nan Niyang kamatayan
Haring buhay kailanman.