L'walhati, l'walhati Siya ay papurihan

1
L'walhati, l'walhati Siya ay papurihan!
Pakinggan ang mga awitang walang hanggan!
Ama, Anak 'Spiritu-Diyos nahayag na -
Bawa't tao ay dapat sumamba!
2
Ama, pinagmulan ng bawa't pamilya;
Anak umalalay ng lahat sa lakas Niya;
Spiritu Santo nagpuno ng l'walhati -
Kapuspusan, kami'y pumupuri!
3
Kataas-ta'sang Diyos kami'y sumasamba,
O Ulo, sa harap Mo kami'y nagtirapa!
Kamahalan, papuri't kadakilaan,
Sa Iyo lamang hanggang walang hanggan!