Nagpaloob-ng-lahat Ka

1
Nagpaloob-ng-lahat Ka,
Kami'y nasa Iyo nga;
Bahaging hinanda ng Diyos.
Ika'y tanang lubos.
2
Dunong ng Diyos Ka sa amin,
Iyong niligtas kami,
Daan Ka ng kaligtasan,
Biyaya'y sa Iyo lang.
3
Ikaw sa ami'y katwiran,
Hiling tinugunan;
Naging mat'wid kami sa Iyo,
Sa Iyo nga'y kumpleto.
4
Amin ngang kabanalan Ka,
Upang matransporma;
Kami'y pinabanal sa Iyo,
Nang makawangis Mo,
5
Amin ngang katubusan Ka,
Nang sa Iyo magaya;
Babaguhin 'ming katawan
Wala tayong kaibhan.
6
Pangino'n sa paggunita,
Tinatamasa Ka,
Nais na bumalik Ka na
At h'wag mag-antala.
7
Anong tamis ng patikim,
Ika'y angkin namin;
Nguni't ang makasama Ka,
Higit 'ming tamasa.