Panginoon, Ika'y Nobyo

1
Panginoon, Ika'y Nobyo,
Hirang ng Diyos, mahal ko;
Hesus, Iyong Sarili Mismo,
Inakit ang puso ko.
2
Amin Kang hinahangaan,
Sa Iyong kahalagahan,
Kay lalim ng pag-ibig Mo,
Higit sa natatanto.
3
Ang kagandaha't tamis Mo
Sa lahat Ika'y lalo;
Mapagmahal at maamo,
Ganap Ka't buung-buo.
4
Damit Mo'y lipos ng mira,
Bibig Mo'y mabiyaya,
Sa samyo ng pagdurusa,
Pag-ibig Mo'y nadama.
5
Sa langis ng kagalakan
Ikaw ay pinahiran
At sa mga kapulungan
Ikaw ay parangalan.
6
Ika'y pinagpala ng Diyos,
Nagtagumpay Kang lubos;
Nakaluklok, pinutungan,
Sa Iyo ang kamahalan.
7
Nasa Ka ng mga bansa,
Talos ang Iyong halaga;
Higit Ka sa laksa-laksa,
Dapat Ka sa pagsamba.