Linawin Manunubos

1
Linawin Manunubos
Pag-ibig sa 'king lubos;
Sa lupa, Ika'y naparito
Patungong Kalbaryo.
  Ipaunawa sa 'kin
Tulungang tanggapin;
O Diyos Banal, halaga sa Iyo.
Pasanin sala ko.
2
Pako ba Manunubos,
Sa puno Ika'y gapos,
Walang hanggan ang pag-ibig Mo,
Akin ngang natamo.
  Ipaunawa sa 'kin
Tulungang tanggapin;
O Diyos Banal, halaga sa Iyo.
Pasanin sala ko.
3
Ga'nong kamangha-mangha,
Lihim, hayag na sala;
Dahil sa Kanyang kamatayan
May kapatawaran.
  Ipaunawa sa 'kin
Tulungang tanggapin;
O Diyos Banal, halaga sa Iyo.
Pasanin sala ko.
4
Puso ko'y Iyong tunawin,
Ako'y 'yuko't baliin.
Hanggang Ika'y maging Pangino'n,
Hari't aking putong.
  Ipaunawa sa 'kin
Tulungang tanggapin;
O Diyos Banal, halaga sa Iyo.
Pasanin sala ko.