O Panginoon ng lahat

1
O Panginoon ng lahat,
May putong mal'walhati;
Ika'y kilala sa lahat
Sa lakas, pagkahari.
2
Sa loob ng tao, ang Diyos
Nasa aliping anyo;
Ang tao sa loob ng Diyos,
Lahat sa Iyo'y umako.
3
Tao kang nasa l'walhati,
Ginawang Hari ng Diyos;
Lahat ng kapangyarihan,
Pag-aari Mong lubos.
4
'Tinaas sa kalangitan,
Dinakilang pangalan;
Yuyuko sa Iyo ang tanan,
Sasamba sa Iyong Ngalan.
5
Itinatag Ka nga ng Diyos,
Sa kal'walhatian lubos,
Kabahagi sa trono.
6
O sinasamba Ka namin
Panginoon ng lahat;
Awit sa Iyo'y inihain,
Ika'y karapat-dapat.