Tagumpay na, si Kristo ay nanalo na

1
Tagumpay na, si Kristo ay nanalo na
Sa kaaway! Ipagbunyi Si-ya.
Dugong mahal ang nagbigay ng tagumpay,
Di lalaon Poo'y pakikita.
  (Mga kapatid na babae)
Tagumpay na, O kapatid,
Ipagbunyi ang pagwagi!
Ipamalita sa lunsod Sion,
At lupa'y puspos ng puri.
  (Mga kapatid na lalake)
Tagumpay na, O kapatid,
Gawa ni Kristo'y ganap na!
Hari'ng tagumpay, kaaway daig,
Simulan ngayon ligaya.
2
Tagumpay na, daig natin ang kaaway,
Sal'ta ng Diyos ating patotoo,
Salitang buhay, nagbibigay ng lakas
Tiyak na si Satanas ay talo.
3
Tagumpay na! Kaaway sa pa'nan natin
'Pagka't di natin inibig buhay
Hanggang kamatayan; kaya ating 'sigaw -
"O Pangino'n—Ikaw ang Tagumpay!"