Apocalipsis 22

  Apocalipsis 22
1
Uminom! May ilog na umagos sa trono;
Kumain! May puno ng buhay, bunga'y puno;
Di na kailangan ang ilaw pagka't tingnan mo
Wala nang gabi.
  Lapit, may sabi, Espiritu't Nobya,
Lapit o lapit, o magpaunlak na.
Uhaw, dumulog makibahagi na
Inumin tubig ng buhay!
2
Kristo—ang tubig ng Buhay sa loob natin;
Kristo—ang Punong dapat nating tamasahin;
Kristo—ang Ilaw at manining na Bituin:
Siya'ng lahat-lahat!
3
Puno ng buhay kanin, at damit linisin;
Tawag "O Panginoon, Amen, Aleluya!"
Ensayuhin ang 'spiritu, siya'y daranasin.
Siya'y masagana!
4
Ang tahanan nati'y tunay na mal'walhati,
Pagkakaisa natin—tunay na maigi.
Sa pagpupulong natin, Siya ang tinatanghal
Sa ekklesia lokal.