Ang kin'hanglan's Gingharian

1
Ang kin'hanglan's Gingharian
Mahigpit pa's kasugoan;
Dios wa nay gikinahanglan
Nga labaw pa kay niini.
2
Maghinulsol kay duol na,
M'oy unang gikinahanglan;
Mag-usab sa hunahuna
Sa Dios lig-on nga molaban.
3
Aron makasu'd's Gingharian,
Pagkamatarung kin'hanglan;
Nga labaw pa's kasugoan;
Lugwa gyud sa kinabuhi.
4
Aron makasu'd's Gingharian,
Magbuhat's buot's Amahan,
Di's gusto natong buhaton,
Kondi' tuyo N'ya tumanon.
5
Aron makasu'd's Gingharian,
Mahimo kita nga bata—
Maaghop, masinugtanon—
Makadaug's kaugalingon.
6
Gingharian nagkin'hanglan
Mahingpit ta sama sa Dios;
Tagboon kining sukdanan
Makaambit ta's kalipay.
7
Gingharian paghari's Dios;
Haum sa kinaiya N'ya;
Sa kinabuhi ra sa Dios,
Sa Gingharian makasu'd.
8
Pagbuot kini sa langit;
Magpahiangay gyud kita;
Sa kinabuhi ra's langit,
Makaambit uban Niya.