Kahibulongan nga dapit

1
Kahibulongan nga dapit,
Gihatag N'ya kanako!
Giluwas sa Iyang grasya,
Aron masama Niya.
Kon makita si Jesus
Ako mahisama N'ya;
Kon maglakaw ko uban N'ya,
Pagbalik N'ya masama.
  Sama Niya, sama Niya,
Kahibudngang pagkasama,
Giluwas ko sa Iyang grasya,
Mausa Niya, mahisama.
2
Nausa's kamatayon N'ya,
Nausa's pagkabanhaw;
Nagawas gikan sa tunglo,
Sama gayud Kaniya.
Nausa sa 'yang trono,
Nausa's pagkaanak,
Sama's bana ug asawa,
Sama's punoa'g sanga.
3
Nausa's nabuhat Niya
Ug pag-ampo's ngalan N'ya;
Maangkon ko's pagsalig
Tanan Niyang katakus.
Usa's pagtoo'g gugma,
Usa's kinabuhi N'ya,
Gitimbrehan's Espiritu,
Mabalaan sama N'ya.