O Amahan, sa kaalam

1
O Amahan, sa kaalam
Ug kabubut-on Mo,
Way katapusang tuyo Mo
Tumanon sa Anak.
  Pagkalalum's kaalam Mo,
Kinsay makatugkad?
Dios Amahan's kaalam Mo
Kami gikaloy-an!
2
Ang buhat Mo katingad-an,
Amo bang masabtan?
Gikan, alang Nimong tanan,
Kaalam mapalgan.
3
Tanan gibutang sa sala,
Kaluoy makita;
Aron way ikapagarbo
Kami gawas Nimo.
4
Sa kaalam, pina'gi's krus,
Imo ming gitubos;
Aron's espiritu namo,
Bahandi Ka namo.
5
Ipahibalo's Iglesia
Sa mga punoan;
Nagkadaiyang kaalam,
Makita's kalangitan.
6
Unya's Bag-ong Jerusalem,
Kaluoy m'oy garbo;
Maila gyung kaalam Mo,
Sa kahingpitan gyud.