Sa Babilonia, binihag kita

1
Sa Babilonia, binihag kita,
Espiritu ta gipukaw N'ya!
Nagtibulaag, way pagkausa,
Espiritu ta gipukaw N'ya!
Gipukaw N'ya!
Gipukaw ang espiritu ta!
2
Sa Babilonia daghan ang sekta
Sa pagkabahin mamangon ta!
Di kini m'oy hustong sukaranan,
Sa pagkabahin mamangon ta!
Bangon! Bangon!
Sa pagkabahin mamangon ta!
3
Manguli kita sa Jerusalem,
Manungas ta kay nag-uban S'ya!
Ngadto's sukaranan's pagkausa,
Manungas ta kay nag-uban S'ya!
Manungas ta!
Kay nag-uban S'ya, manungas ta!
4
Mga sudlanang puno ug Cristo,
Tanan dad-on sab gayud nato!
Ngadto's iglesia, pagbuot sa Dios,
Ang mga sudlanan dad-on ta!
Dad-on! Dad-on!
Ang mga sudlanan dad-on ta!
5
Sa Jerusalem, pinili sa Dios,
Tukoron ta ang templo Niya!
Magsilbe uban's mga balaan,
Tukoron ta ang templo Niya!
Tukoron ta!
Tukoron ta ang templo Niya!

Esdras 1