Jesus, hinigugma ko

1
Jesus, hinigugma ko,
Padangpa's sabakan Mo,
Sa nagkadagkong balud,
Sa unos nagkakusog:
Tagoi, O Manlul'was,
Hangtud unos molabay;
Hilwas nga giyahan Mo,
O kalag ko dawata.
2
Way lain nga kadangpan,
Kasaligan's kalag ko;
O ayaw ko'g biyai,
Lipaya ko'g tabangi.
Na' Nimong pagsalig Ko,
Dad-on tanang tabang Mo;
Taboni ang ulo ko,
Sa landong sa pako Mo.
3
Ikaw ray gikin'hanglan,
Kay labaw Ka sa tanan;
Giayo Mong natumba,
Gidasig ang naluya.
Matarung, balaan Ka
Dili gyud ko matarung;
Dautan, puno's sala,
Kamat'oran, grasya Ka.
4
Na' Nimong daghang grasya,
Grasyang tabon's sala ko;
Dad-i's sapang mag-ayo,
Magputli nako's sulod.
Tubod Ka's kinabuhi,
Way bayad paimna ko;
Sa sulod ko magtubod,
Hangtud gayud sa hangtud.