1. Ang aking tahanan ay Diyos Mismo,
  Kristo nagdala sa akin dito;
  Dinala ’kong tahakin ang daan,
  Patungo sa kabanal-banalan;
  Kung sa’n Diyos at tao’y nananahan,
  Anong katamisa’t kagandahan!
 2. Gabi’t araw daan hinanap ko,
  Akala’y sa sarili ang dako,
  Walang pagsulong, walang nangyari,
  Pawang bigo, sikap ng sarili;
  Sa huli nabatid tanging daan,
  Nang sa Diyos manahan—Kristo lamang.
 3. Banal, kamangha-manghang tahanan!
  Diyos kasama may kapayapaan;
  Yamang Ikaw at ako nagsama
  Bilang tahanan sa isa’t isa;
  Nawa tungo sa Iyo ang buhay ko,
  Diyos laging ibahagi sa tao.