1. Napako sa krus kasama
  Ni Kristo at napalaya;
  Nabuhay muling kasama,
  Buhay Niya ang namahala.
  • Namatay kasama ni Kristo,
   Ligtas sa sala at mundo;
   Nabuhay kasama ni Kristo,
   Sa buhay ko Siya’ng namuno.
 2. Hiwaga noong di batid,
  Nalaman sa pa’nalig;
  Kristo sa aki’y l’walhati,
  Handugan Siya ng papuri.
 3. Kalikasa’y may simbolo:
  Namunga nam’tay na trigo;
  Hinugpong sangang mahusay,
  Nakamit mayamang buhay.
 4. Ang lihim ng kabanalan -
  Di sariling kaganapan;
  Maalis sa ’kin ang laman,
  Panginoon, ako’y punan.
 5. Ito ang lunas sa sakit -
  Mamatay lang sa sarili’t
  Hayaang tumustos sa iyo
  Lakas ng buhay ni Kristo.
 6. Mula krus hanggang sa trono
  Panginoon ang namuno,
  Una’y kamatayan, saka
  L’walhati, Siya’ng halimbawa.